fbpx

Με χρηματοδότηση για την οποία θα διατεθούν συνολικά €50 εκατ., το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στέκεται αρωγό και έρχεται να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω του σχετικού σχεδίου χορηγιών που θα προκηρύξει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Το σχέδιο «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων», αποτελεί ένα εκ των δύο πρώτων σχεδίων που θα προκηρυχθούν από το Υπουργείο για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στόχευση του σχεδίου, είναι ακριβώς η ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η πρώτη προκήρυξη του σχεδίου για «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων» θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2021, για συνολικές χορηγίες ύψους €25 εκατομμυρίων. Δικαιούχοι είναι οι νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Παρουσιάζοντας το σχέδιο κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Χρίστος Φωτιάδης, υπέδειξε πως ειδικότεροι στόχοι του είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους, η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μέγιστο ποσό χορηγίας Το σχέδιο, όπως ανέφερε ο κ. Φωτιάδης, θα συγχρηματοδοτηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α». Το μέγιστο ποσό χορηγίας, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται στις €200.000 ανά επιχείρηση, με το ελάχιστο ύψος προτεινόμενης επένδυσης(επιλέξιμες δαπάνες) να είναι €10.000. Η χορηγία αφορά στο 60% επί του επιλέξιμου κόστους, ενώ για τη χρηματοδότηση του σχεδίου θα διατεθούν, όπως έχει προαναφερθεί, συνολικά €50 εκατ. Όπως εκτιμάται, κατά την πρώτη πρόσκληση θα διατεθούν τα €25 εκατ Δικαιούχοι και προϋποθέσεις Όσον αφορά τους δικαιούχους τους σχεδίου, αυτοί είναι: α) Νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. β) Άλλες νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες: 1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου. 2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/μηχανών. 3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων. 4. Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, όπου για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι κατηγορίες «Χημεία Τροφίμων & Ποτών», «Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα». 5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, όπου για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η κατηγορία «Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής». 6. Ατμοκαθαριστήρια/Πλυντήρια ρούχων. Όπως περαιτέρω εξήγησε ο Χρίστος Φωτιάδης, δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκατ. ή ο ετήσιος ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα €43 εκατ., ενώ δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων. Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αξίζει να τονιστεί, δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων και δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Βασικές υποχρεώσεις Αναφερόμενος στις βασικές υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τόνισε πως για τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία της τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας) θα πρέπει: α)Να διατηρούν σε λειτουργία την επιχείρησή τους. β)Να έχουν στην κατοχή τους τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιδοτηθεί. Για τον σκοπό αυτό, υπογράμμισε, θα υπογράφεται σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ των Δικαιούχων που θα ενταχθούν στο σχέδιο και του ΥΕΕΒ, με την οποία κάθε μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων θα εγγυούνται δύο φυσικά πρόσωπα. Επιλέξιμες δαπάνες Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, όπως παρουσιάστηκαν κατά την σημερινή διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα από τον κ. Φωτιάδη, αυτές είναι οι εξής: 1.Κτίρια: Ανέγερση ή/και επέκταση. 2.Κτίρια: Διαμόρφωση-διαρρύθμιση. 3. Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός. 4. Μεταφορικά μέσα. 5. Άλλα έξοδα: Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate), το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών. Αναλυτικά οι δαπάνες:

Υποβολή αιτήσεων Σημειώνεται πως οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, που θα ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ο οδηγός του σχεδίου και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων λειτουργών έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας www.meci.gov.cy, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με: *Την τεκμηρίωση χρηματοδότησης επενδυτικής πρότασης. *Τη διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προτάσεων. *Την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου. *Τον τρόπο καταβολής της χορηγίας. Source : InBusiness

26/01/2021

https://inbusinessnews.reporter.com.cy/financials/cyprus/article/268067/-50-ekat-ga-stirixi-kai-anaptyxi-mme-toy-metapoiitikoy-tomea

Related Post

Powersoft Computer Solutions Ltd
Powersoft Tower
Leoforos Larnakos 39-41,
1046 Nicosia, Cyprus View Map
T: +357 22 410 000
F: +357 22 677 722
E: admin@powersoft.com.cy

Useful Links

© 2023 Powersoft Computer Solutions Ltd. All Rights Reserved.
Designed and Developed by OPTILINK SOLUTIONS